Alieno

Josh, ocidero di alieni


Kurta rakonto ciencal-fiktiva
da Jörg Wischnewski

Alerto: nigrega humuro!Tradukita da Hermann Philipps, februaro 2011


La rakonto pri Josh, la maniika ocidero di alieni

Irgatempe ye cirkume 2055 eventis sucesoze nia unesma kontakto. Fakte ni recevis radio-signalo de alieni!

Lore omno eventis rapidege. Kosmonavi dil alieni arivis ye Tero. Armizita trupi marchis ek oli e mortigis omna homi qui troe proximeskis a li. Esis nek alerto nek negocioni. L'aliena atakeri simple chasis la homi. Li ne luktis kontre la militistaro, ma aparis hike ed ibe, sempre meze dil populo civila, ocidis e retrovenis al kosmonavo. L'armi di nia militistaro rare povis uzesar utile e tote ne efektigis irgo kontre la aliena navi. Evakuado dil populo ne esis posibla, pro ke on ne savis kande ed ube l'alieni atakos nexte.

La alieni kaptis nulu. Lia armi e strategio esis intencita por exterminar la homaro e posedeskar la mondo, qua altre esez sendomaja. Pro to li ne pafis de la navi od uzis bombi o projektil-armi. Vice to, sempre nur mikra trupi desembarkis e parpektis la tota lando – sen irga sistemo, quale to semblis a ni ye l'unesma regardo, ma realese kun mortigiva sistematiko. Li uzis mikra armo facile manuagebla qua funcionis segun la principo dil mikroondo: De disto de maxime 15 metri ol boliigis la liquidajo korpala dil homo vizata interne di poka milisekundi. La vapor-preso virtuale explozigis la korpo. La bruisado dil krevanta korpo memorigis pri la koliziono di aquo-bombo del sama grandeso sur harda petra sulo .... BLAMM!

L'alieni deskovrabis feblajo ye la homi, qua esas lia respekto generala por la autoritatozaro. Kande on demandas de homo ke lu montrez sua identes-karto, lu konjektas ul autoritatozo, haltas kelkatempe, serchas sua identesilo o probas explikar, pro quo lu ne havas ol kun su. Tale lu haltas dum instanto, ed on povas optime uzar la mikroondo-armo.

Do la trupi aliena inkulkesis: «Demandez la identesilo, lore uzez l'armo!» Ta instrucionon la alieni obediis tre sorgeme. Tale eventis, ke anke en la stradi di London balde on freque audis: "Stop, show your identity card, please!" ... Kurta pauzo ... BLAMM!

Dirk Bach, Germana aktoro e bufono Dirk Bach, Germana aktoro
e bufono

La alieni esis simila a ni homi til ta grado, ke li, quale ni, iris per du pedi. Ma li omna esis kelkete korpulenta – kelki mem esis ‹bulatra›. Li weris kombat-vesti e stranja helmi kun visaj-protektilo simila ad anciena gas-maskili. Vu devas imaginar to quale Dirk Bach influe di ‹ecstasy›, kun biciklo-kurala kasko oblonga vers ad-dope. En la vizajo li havis gas-maskilo ed en la manuo ta sorcala poshlampo qua explozigis homi per buton-preso.

Ta-tempe la adolecanto Josh vivis kun sua genitori e fratineto Emma (10 yari) en mikra domo en London. Supre esis la chambri puerala, sube la salono e to, quo ultre apartenas a kustumala lojeyo. Uldie la alieni anke venis tra la strado ube Josh lojis. Il mustis spektar quale li dispersis komence sua matro e pose sua patro tra la tota lojeyo. Advere sua patro sucesabis ektirar sua identesilo. Ma Josh nun lernabis ke la alieni fakte ne intencis kontrolar nia identesili. Li nur mistifikis ni ante suflar ni ek la mondo per lia armo mikroondala.

Fortunoze la alieni premature imperesis prizentar su al kosmo-navo. Tale Josh transvivis. Lua fratineto Emma supre en elua chambro esis tale sinkata en sua ludo, ke el remarkis nulo de quo eventabis.

Kapitano militala e. s. (exter servo) ed olima Afganistan-kombatero (ye la lasta granda antiteroro-atakado dum 2039 – 2044) nomizanta su ‹Bill› voyiris en London kun grupo de yuni a qui ulo tre simila eventabis kam a Josh. La grupo exekutis salvo-agadi e mikra-maniere militis kontre la aliena ocido-trupi. Ta-okazione nova membri freque rekrutesis por la grupo, e Kapitano Bill docis a li omno quon il lernabis en Afganistan. Dume la grupo ja esis pasable sucesoza kombatante kontre la alieni. Anke Josh ed Emma debis ad ilu lia savo, nam la retret-signalo esis ruzo ek l'artificaro di Bill. Tale la du juntis su al grupo.

Kelka semani plu tarde: La grupo esis instalita su en la mashineyo dil Tower Bridge. Ibe on havis dopa protekto, e la garderi sur la turmo havis bona tra-regardo. Uldie Josh jacis apatioze sur olda sofao. Lua fratino ludis e mokis la altra membri dil grupo. Subite: «ALARMO !!! L'alieni esas deskovrinta ni e nun voyiras adibe!»

Kapitano Bill esis bone instruktita sua trupo. Omnu nun savis quo esis facenda. Importis, ke on mantenez la fuorto tam longe kam esis necesa til ke la maxim importanta kozi esas pronta por transporto. Lore eruptar e fugar!

Ja on audis: «Identes-karto, prege ... BLAMM!». Nun omna viro esis bezonata. Anke Josh nun devis pruvar sua utileso. Do Kapitano Bill donis ad il un de l'aliena armi konquestita, dicante: «Apuntez to vers omnu qua havas okuli lumanta rede-oranjee o qua demandas vua identesilo, e quik presez ica butono!»

Da to quon Josh experiencabis e vidabis, il psikale ja esis tre perturbita. Ma il komprenis la kapitano, ed en sua mento imprimis su ilua direktivo: «Aliena armo sempre pronta. Quik pafar ad omno quo havas lumanta okuli o demandas identesilo. Nultempe hezitar!»

Tale vacinita Josh vestizis su. Quon pri ‹globala varmesko› – itere esis koldega extere! Do Josh portis dika lanugo-vestio sub la kombat-vestizuro. Il protektis sua kapo per shapko, e super to il trusis sua moped-kasko. Shalo devis mantenar la varmeso en sua vizajo. Per to il ja preske aspektis quale l'alieni ... Josh iris ad-extere. Ja on itere audis: «Haltez! Montrez tua identes-karto.» – BLAMM! ...

Evidente ca mikroondo-armo efikis tam devastante al alieni kam al homi. «Haltez! ...» – BLAMM! ... Josh gradope kustumeskis. Sua reakto-tempo esis ecelanta pro la tele-ludi quin il ludabis.

«H...» – BLAMM! ... BLAMM! – BLAMM! ... BLAMM!–BLAMM!–BLAMM! ...

Ho, quale Josh netigis inter l'alieni! Lua kolegi vere stimulesis, mem ebrieteskesis da to, e raptis ankore plusa armi del alieni ... Fine la fugo esis sucesoza, e la grupo establisis nova sekreta stabeyo ye loko nome ‹Rickmansworth› fore extera vers la nordwesto di London.

De ibe li facis multa inkursi tra London dum la sequanta monati ed exterminis plu kam mil alieni. Lore li havis suceso extraordinara: Li povis penetrar en kosmonavo dil alieni – Josh avan omni ...

Vere li ya intencabis kaptar la navo por posibligar ataki kontre altra navi. Ma en ta situeso krizala la alieni neplus obediis lia ‹identesil›-direktivo ed itere pafis sen irga alerto e da omna pozesi. Do Josh e lua kamikaze-detachmento mustis retretar.

Ma dum lia ne-solicitita vizito en la aliena kosmonavo li lasis dop su mikra adio-donacajo. To esis kelka gripo-virusi ek la gutifanta nazo di un de grup-membri. L'alieni an-dokigis ye la chefa navo por reparigar la domaji. E pro ke l'alieni movis en sua navi sen irga vesti protektiva, li kontakteskis kun la virusi gripala, difuzante oli. Tale la nombro dil alieni grave diminutesis da grip-epidemio, pos quo li provizore retretis del Tero.

*  *  *

Cirkume un yaro plu tarde – tranquileso retro-venabis.

Til plu bona solvo trovesos, Josh ed Emma itere darfas lojar en lia domo genitorala. L'armon aliena il sempre havas kun su. On ya ne povas savar, kad e kande l'alieni retrovenos. Il volas sempre esar pronta por protektar sua fratineto.

Michel de Lönneberga Michel de Lönneberga, Suedana friponeto ek TV-serio

Josh sidas en la salono spektante olda video familiala. Interne forsan il esas trista. Ma il ne povas manifestar to extere. Vere, il neplus esas kapabla por ula sentimento. En su nur esas granda vakuo. Ed il enoyas.

Anke Emma esas vidinta ed audinta multo dum la pasinta monati. Nun elu ludas supre en elua chambro – sole. Anke el enoyas. Do el decidas mokar sua fratino quale el sempre facabis olime. Adminime to interruptus l'enuyo dum kurta instanto ...

El ligas grosa kuseno cirkum la ventro. Per to el aspektas quale mixuro ek Dirk Bach e Michel de Lönneberga ...

Lore el iras al eskalero e klamas: «Montrez tua identesilo!» . . .

  *  *  *  *

 

 

Hike vu povas querar la pdf-versiono dil tradukuro di ica rakonteto aden Ido

A l'originala rakonteto da Jörg Wischnewski

Retre a la indexpagino pri enretigita Idoliteraturo kadre dil retsituo di ULI

Retre a la indexpagino di ULI

Retre a la indexpagino di GIS - Zurück zur Startseite der DIG